HANDLINGSPLAN MOT MOBBINGTekstboks:                       

 

 

 

 

 

 

   HAMNVÅG   MONTESSORISKOLE

                                   2005

Innhold:

    1.    Målsetting        

2.    Lovverk            

3.    Definisjon

4.    Forebyggende tiltak           

5.    Rutiner

6.    Faresignal / kjennetegn på mobbing            

7.    De voksnes ansvar

8.      Prosedyre ved mobbing.

    Vedlegg 1.  Stopp-regler

   Vedlegg 2.  Avtale       

 

1.  Målsetting.

Hamnvåg Montessoriskole har som mål å arbeide kontinuerlig for å skape et POSITIVT SKOLEMILJØ for alle skolens barn og voksne.

·                    Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at barn blir utsatt for mobbing.

·                    Skolen skal ha rutiner som avdekker at mobbing foregår.

·                    Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer.

·                    Skolens rutiner skal sikre god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foreldre i mobbesaker.

 

2.  Lovverk.

 

Opplæringsloven kapittel 9a, ELEVENES FYSISKE OG PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ, gjelder fra 1. april 2003.  Det nye kapitlet slår fast følgende for videregående skoler og grunnskoler:

 

Etterlyser en elev eller foresatt tiltak for å rette opp mangler ved skolens fysiske miljø, skal skolen snarest behandle saken som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

 

Får personalet mistanke om at en elev blir utsatt for mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal de snarest varsle skolens ledelse, eventuelt selv gripe inn.

 

Ber en elev eller foresatt om tiltak mot mobbing eller annen krenkende atferd, skal skolen snarest behandle saken som enkeltvedtak.

 

Elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen – tilpasset alderstrinn.

 

Elevrådet kan oppnevne skolemiljørepresentanter som skal ivareta elevenes interesser overfor skolemyndighetene i skolemiljøsaker.

 

Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder blir den straffet som forsettlig eller aktløst bryter kravene i dette lovkapitlet

 

 

3.  Definisjon. 

Definisjon: En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. (Dan Olweus)

Erting er den ”snille/hyggelige/morsomme” siden av figuren, mens mobbing er den siden som gjør vondt. Plaging er grenselandet; når den som opplever det ikke er helt sikker på hvordan det føles.

Det er viktig å merke seg at erting er en del av samhandlingen mellom mennesker. Blir man ikke ertet er man ikke med. Det å bli ertet – eller å erte, er en del av sosialiseringsprosessen, og en omgangsform som er grunnlag for humor, lek, vitser og noen ganger kjærester.

 

ERTING

 

 

P

L

A

G

I

N

G

 

MOBBING

Kos 

Aldri kos

Venner 

Uvenner

Ønsket 

Uønkset

Vondt 

Vondt

Kjærlighet 

Hat

Tull 

Alvor

Ønsket 

Uønsket

En gang/kortvarig 

Mange ganger/langvarig

En mot en/like sterke 

Mange mot en/overmakt

Tilfeldig 

Planlagt/systematisk

Ufarlig 

Skader

Ubevisst 

Bevisst

Sosialisering 

Isolering

   

4.  Forebyggende tiltak.

Hamnvåg Montessoriskole jobber på flere måter for å ha et godt sosialt miljø på skolen.

·                    Felles lunchpause hver dag

·                    Fremme aktivitet i friminuttene

·                    Fruktordning (trivsel)

·                    Skolesamlinger

·                    Felles skoleturer

·                    Samarbeid om underholdning til jul og 17. mai

·                    Fritidsklubben ; drevet av foreldrene

·                    Temadager om mobbing (ikke hvert år).

·                    Storevenn på bussen bør vurderes innført.

·                    Samtale / diskusjon

·                    Lese litteratur om mobbing

·                    ”STOPP-regler” læres i småskolen

·                    Elevrådsarbeid.

 

5. Rutiner.

Hamnvåg Montessoriskole har følgende rutiner for å avdekke mobbing:

·                    To lærere ute i utetiden.

·                    Samtaletimer to ganger pr. år mellom klassestyrer, elev og foresatte. Et viktig moment i samtalen er barnets trivsel på skolen og på skoleveien. (Samtaleark brukes og arkiveres i elevmappe.)

·                    Trivselsundersøkelse i samme time for alle elever (oktober / ferbruar).

·                     Medarbeidersamtaler mellom ansatte og rektor to ganger pr. skoleår.

Mobbing skal også tas opp som tema i klassene. Her følger en
oversikt over de tiltakene som alle klassene skal gjennomføre hvert år.

Hva

Når

Hvordan

Ansvar

Ordensregler for klassen / skolen.

Ved skolestart

Lage klasseregler. Bli kjent med skolens regler. Klasseråd.

Alle barna og klassestyrer

Dele ut skolens ordensreglement til 1. klasseforeldrene.

 

Kun i 1. klasse ved skolestart

1.kl foreldrenes møte med rektor 1. skoledag

Rektor

Kartlegging av mulige mobbeområder ute og inne

 

Ved skolestart

Observasjon og befaring

Lærere / rektor

Trivelsundersøkelse  ?

 

Oktober

Etter fast skjema

Klassestyrer

Foreldremøter: Elevmiljøet

skal være tema på minst et møte pr. år

 

I løpet av året

I løpet av året

Klassestyrer

 

6.  Faresignal / kjennetegn på mobbing.

      ·                    Økende fravær fra skolen / kroppsøving.

·                    Vondt i magen / hodet spesielt om morgenen / mange meldinger om fravær.

·                    Få venner, går / står ofte alene.

·                    Engstelige, trege til å forlate klasserommet i friminuttene / søker kontakt med lærer.

·                    Humørsvingninger / tar lett til tårer / aggressiv ved konflikter.

·                    Søker yngre venner.

·                    Ofte deprimert.

·                    Plutselig faglig tilbakegang.

 

7.  De voksnes ansvar.

Skap et godt skolemiljø.

§         Involver deg og vær tilgjengelig inne og ute.

§         Samarbeid med kolleger og foreldre.

§         Lytt til elevene og ta dem seriøst.

§         Grip raskt inn ved problemer.

§         La de involverte skjønne det når adferden er uakseptabel, og vis at de voksne tar ansvar.

§         Vær obs på de tause elevene.

§         Vær bevisst på egen kommunikasjon, verbal og nonverbal.

§         Kjenn til egen sårhet, og vær deg den bevisst.

§         Vær troverdig.

 

Det er viktig å være oppmerksom på tilskuerne. Langt på vei legaliserer de handlingene med sin tause aksept.

 

8.  Prosedyre ved mobbing.

Dersom det oppstår en situasjon med mobbing, er det viktig at en raskest mulig får ordnet opp i problemene.

1)      Lærer skal ved mistanke om mobbing ta saken opp med rektor.

2)    iInnhenting av informasjon: Rektor snakker med ansatte / setter av …  tid på langdagen. Ansatte bes være spesielt oppmerksom og se …  etter signaler på mobbing.

3)    iSamtale enkeltvis med mobbeoffer og mobber / mobbere med lærer og rektor. Hendelsesforløpet skrives ned. Voksne må la mobbeoffer       ..forstå at mobbing ikke aksepteres.

4)    iMobberen / mobberene må tydelig bli gjort oppmerksom på at denne type adferd ikke aksepteres – referere til konkrete hendelser.                                               Alvoret skal tydeliggjøres. Samtidig appeleres det til at mobberen  går inn i et forpliktende samarbeid med mål om å få slutt på mobbingen.

5)    iDe impliserte elevers foresatte kontaktes. 

6)    iKontrakt opprettes og underskrives.

7)    iOppfølgingsplan for kontakt med mobber og mobbeoffer, og de respektive foresatte utarbeides. Planen skal inneholde tiltak, tidsrammer og ansvarsforhold.

8)    iDersom ovenfor nevnte tiltak ikke gir ønsket resultat, iverksettes  konsekvenser for mobber. Konsekvenser kan være:

·                    Følge av lærer eller foresatte i friminutt og / eller på skolevei.

·                    Ha utetid på annet tidspunkt enn øvrige elever.

·                    Være på kontoret i friminuttene.

·                    Utvisning for resten av skoledagen etter at foreldre er varslet (jmf. Opplæringsloven  paragraf 2-10  og Hamnvåg Montessoriskoles ordensreglement).

9)         Kontrakt, oppfølgingsplan og annen dokumentasjon arkiveres i    ……elevmappen.

10)           Nødvendig informasjon skal formidles til alle som har inspeksjon.

11)          iRektor er ansvarlig for kommunikasjon utad.

 

 

VEDLEGG  1

STOPP-regler

 

På småskoletrinnet innføres STOPP-regler. Disse er:

1.                Når noen gjør noe mot meg som jeg ikke liker, skal jeg lære meg å si  ”STOPP".

2.    Jeg skal lære meg å si "STOPP" når andre blir plaget.

    3.    Jeg skal lære meg å respektere at andre sier "STOPP".

 

For at du skal få hjelp til å bruke STOPP-reglene trenger du hjelp av de voksne på skolen.

Det er også de voksnes ansvar å holde liv i stopp-reglene.

 

   

 

 

VEDLEGG  2

 

A V T A L E 

 

 

 

NAVN: ……………………………..            KLASSE: …………

 

 

DATO: ……………………………

 

 

AVTALE:

 

 

 

 

 

 

 

 

AVTALEN DRØFTES/VURDERES: …………………………..

 

 

 

 

 

 

……………………..              ………………………            ……………………….       

        ELEV                               FORESATTE                   REKTOR / LÆRER